Våre leveringsbetingelser  
             
Our delivery termsVåre leveringsbetingelser Nl 17 kan lastes ned fra Teknikföretagens webside

 


Leveringsbetingelser


Våre leveringsbetingelser er iht. NL 17 som er utarbeidet av de Nordiske teknikkindustriers borganisasjoner herunder Norsk Industri. Ta kontakt hvis det ønskes kopi av denne. Lesjöfors-konsernet aksepterer ikke andre leveringsbetingelser uten at dette er skriftlig avtalt i tilbudsfasen.

Produktinformasjon og priser kan endres uten varsel på grunn av. eksterne omstendigheter som valuta, statlige endringer og endrede leveringsvilkår fra underleverandører.

For spesialproduserte artikler tas forbehold om endring i materialpriser (inkl. legeringstillegg) og valuta på mer enn +/- 3 %. Vi forbeholder oss retten til over/underleveranser på 10 % for spesialtilvirkede artikler.
Fjærtoleranser er iht. SS-EN 15800:2008, der toleranser ikke er spesifisert av kunde. Våre priser er antallsavhengig, og bekreftet pris gjelder for angitt antall og er eks MVA.

Dersom frakt/emballasje ikke er angitt, eller hvis det kreves emballering/merking som fraviker standard prosedyrer belastes dette separat. Leveringsdato er for spesialartikler angitt fra fabrikk.

For standardartikler tar vi forbehold om mellomsalg fra tilbud til bestilling. Vi aksepterer retur av ubenyttede standardartikler innen 14 dager etter lev. dato, forutsatt at returskjema som vi sender på anmodning er korrekt utfylt av kunde.

Returomkostninger er fastsatt til 30 % av vareverdien og debiteres når returnerte artikler med tilhørende returskjema er godkjent. Fraktkostnader krediteres ikke. Kansellering av igangsatt spesialordre eller retur av spesialproduserte fjærer aksepteres ikke.

Gyldig til 31.12.19

 

Delivery terms

Our terms of delivery are in accordance with NL 17 which is drawn up by the Nordic countries´ technology industries organizations including Norsk Industri (The Federation of Norwegian Industries). Please contact us if you want a copy of this. The Lesjöfors Group does not accept other terms of delivery unless this is agreed in writing during the offer period.

Product information and prices can be adjusted without notice due to external circumstances such as changes in foreign exchange, government regulations or changed terms of delivery from sub-suppliers.

For special manufactured articles we reserve the right to adjust material prices (including alloy addition) and exchange rates if differences exceeds +/- 3%. We reserve the right to deliver quotes 10% lower or higher than the agreed-on volume for special manufactured articles. Spring tolerances are according to SS-EN 15800:2008, where tolerances are not specified by the customer. Our prices are fluctuating dependent on the volume, and the confirmed price applies for the agreed-on volume and is exclusive of VAT.

If shipping/packing is not specified, or if required packaging/labeling deviates from standard procedures, it will be charged separately. Delivery date for special manufactured articles is set at the factory.

For standard articles, we reserve the right to available quantity in stock from offer to order. We accept return of unused standard articles within 14 days of delivery date, provided that the return form that we send on request is duly completed by the customer.


Return costs are set to 30% of trade value and will be charged when the returned items and associated return form is approved. Transport cost will not be credited. Cancellation of initiated special order or return of special manufactured springs is not accepted.

Valid to 31.12.19

 

 

The Complete Spring Supplier
© 2019 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.